Hur påverkas unga tjejers psykiska hälsa av Influensers och sociala medier? : En kvalitativ uppsats om det psykiska välmåendet hos unga tjejer,

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning: Inledning: Forskningsrapporter som visas i tidningar och nyheter berättar att allt fler ungdomars psykiska hälsa blir sämre och sämre (Folkhälsomyndigheten, 2019). Avsikten med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan unga tjejers psykiska hälsa och användande av sociala medier. Det finns ett fåtal forskningsartiklar inom just detta område vilket gör det ännu mer aktuellt att ta reda på mer. Syftet med denna studie var att undersöka och uppmärksamma sambandet mellan unga tjejers psykiska hälsa kopplat till sociala medier, samt hur Influensers påverkar ungdomar och deras välmående. Med denna studie vill vi skapa en debatt kring hur bra det verkligen är för unga människor att använda sociala medier mycket och att ha en Influenser som förebild.  Frågeställningar

    Hur påverkas unga tjejers psykiska hälsa av sociala medier? Påverkas unga tjejers psykiska hälsa negativt av Influensers? Metod: Metoden som har använts är en kvalitativ metod i form av en enkätundersökning. Enkäten har funnits tillgänglig online för deltagarna och har besvarats anonymt. Målgruppen har varit deltagare som varit mellan 14 - 16 år gamla och identifierat sig som tjej. I enkäten fick deltagarna svara på deras relation till sociala medier och Influensers samt hur deras psykiska hälsa påverkas av det.  Resultat: I studien var det totalt 42 deltagare. De flesta (66,7%) skattade sin hälsa som god eller mycket god. Studien visar att 73,8% använder sociala medier 10 gånger eller mer per dag och 71,4% av deltagarna jämför sig med andra på sociala medier. Oftast jämför man sig med en kompis, men 26,2% uppger att de jämför sig med Influensers.  Korrelationsanalys visar inga samband mellan psykiska hälsa och användande av sociala medier. Det finns däremot signifikant samband mellan att använda sociala medier ofta, och att tycka att det är det viktigt hur man framstår (P<0.05), samt att värdet som person baseras på hur många likes man får (P<0.05). Resultatet visar också att många jämför sig med och blir påverkade av Influensers.  Slutsats: De flesta av deltagarna använder sociala medier 10 gånger eller mer per dag men skattade sin hälsa som god. Resultatet visar också att många jämför sig med och blir påverkade av Influensers, samt att det är viktigt för dem hur de framstår på sociala medier. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)