Övergångsprocessen mellan förskola och förskoleklass ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: Abstrakt Att gå från att vara ett förskolebarn till att bli ett förskoleklassbarn kan ses som ett naturligt steg för barnet. Det kan vara en omvälvande upplevelse att få möta allt det nya och okända. Att främja en gynnsam övergång för barnet är viktig för barnets framtida utveckling och hälsa. Det blir särskilt viktigt för de barn som är eller kan komma att bli i behov av särskilt stöd. Studien undersökte specialpedagogens beskrivning av sitt arbete i övergångsprocessen mellan förskolan och förskoleklass, framför allt främjandet av en god övergång. Frågor skickades ut till specialpedagoger både i förskolan och förskoleklass som sedan sammanställdes och analyserades genom att använda de teoretiska utgångspunkterna kategoriskt och relationellt perspektiv. I studien påvisades specialpedagogernas viktiga roll för att skapa en likvärdighet för barn i behov av särskilt stöd. I studien framkom det att synen på barnet och dess lärande och utveckling skilde sig åt i förskolan och förskoleklass. I syfte att minska steget mellan förskola och förskoleklass, behövde samarbetet utvecklas för att förstå och utveckla kunskap om varandras verksamheter. Det fanns mallar i arbetet som användes i syfte att främja en god övergång. Detta genom att exempelvis information om barnet gavs vidare till skolan och att arbetssätt som användes i förskolan som gynnat barnet följde med i övergången. Det gjorde att barnet fortsätter att vara ett barn i behov av särskilt stöd även om den möter en ny verksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)