Fair Trade - en litteraturstudie med fokus på premien

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen sammanfattar nationalekonomiska teorier kring fair trade och, för teorierna, relevant empiri. Störst vikt läggs vid fair trades prismekanism och vilka effekter samt bieffekter den innebär. Teorikapitlet består i princip av fyra delar; Premiens konsekvenser i effektivitetshänseende. Rational choice, om incitamenten att delta i fair trade. Därefter en handelsteoretisk jämförelse mellan fri handel och fair trade i heckscher-Ohlinmodllen. Sist undersöks vilka följder kooperativet som organisationsform får, främst i konkurrensrelaterade frågor. I empiriavsnittet undersöks i vilken mån fair trade lyckats höja och stabilisera deltagarnas inkomst samt vilka resurser som använts för att göra detta. Sist analyseras hur premien används, vilka investeringar den leder till och behovet av att mer aktivt hjälpa producenterna undvika en beroendeställning gentemot fair trade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)