Digitaliseringens effekt på revisionsprocessen & affärsmodellen : En studie tillämpad på små revisionsbyråer

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Idag influeras samhället allt mer av digitaliseringens ständiga utveckling. Denna utveckling inkluderar nya digitala verktyg och processer vilka förändrar verksamheter och dess affärsmodeller. För revisionsbranschen tillkommer automatisering som ett komplement vilket ska effektivisera delarna i revisionsprocessen och möjliggöra att revisorer fokuserar mer på rådgivning. De digitala verktyg som digitaliseringen medför gör att de mindre revisionsbyråerna är utsatta för högre kostnader då implementeringen av verktygen är kostnadskrävande. Dessutom påverkas inte enbart kostnadssidan av digitaliseringen utan hela verksamhetens affärsmodell. Därav är studiens syfte att undersöka och analysera i vilken utsträckning revisionsprocessens delar har digitaliserats och digitaliseringens inverkan på affärsmodellen i små revisionsbyråer. Studiens vetenskapliga ansats är av deduktiv karaktär med semistrukturerade intervjuer. Delarna av revisionsprocessen är planering, granskning och rapportering. Vid undersökningen av affärsmodeller har delar ur business model canvas analyserats. De som undersökts är följande: kundsegment, kundrelationer, nyckelresurser samt intäkts- och kostnadsstrukturen. Resultatet påvisar att revisionsprocessens delar har digitaliserats olika mycket, planering- och granskningsfaserna har utvecklats mer av digitaliseringen än vad rapporteringen har gjort. Dock har samtliga delar effektiviserats mer på grund av de digitala verktygen som byråerna har implementerat. Under planeringsfasen har informationsinsamlingen underlättats då tillgången av information har ökat som ett resultat av internet. Vid granskningen har digitala verktyg, såsom analysverktyg underlättat och effektiviserat revisorernas arbete, detta eftersom redskapen medför att risker och avvikelser enklare framkommer. Avvikelser påträffas då revisorerna gör analyser genom stickprov ur SIE4-filer, vilka är kundens bokföringsunderlag. För rapporteringen, konstateras det att den delen är mitt i övergången gällande digitaliseringen. Det skapas fler digitala rapporter som sedan signeras digitalt jämfört med tidigare då all rapportering var i pappersform. För affärsmodellen fastställs det att fyra av de fem utvalda blocken har påverkats av digitaliseringen. Digitaliseringen har medfört att byråerna nu kan utvidga sitt kundsegment mot övriga orter eftersom avstånden har minskat i form av att underlag skickas digitalt. Vidare har kundrelationerna stärkts eftersom revisorerna är mer lättillgängliga och kan svara på kundernas frågor snabbt. Implementeringen av digitala verktyg har medfört högre kostnader för byråerna, dock kompenseras detta genom att de tar in fler kunder. Det blocket som inte har påverkats av digitaliseringen är nyckelresurserna: de immateriella tillgångarna och humankapitalet. Endast de materiella tillgångar har påverkats då byråerna har behövt införskaffa mer inventarier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)