Solenergi i Stockholm

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

Författare: Axel Grapengiesser; Lucas Netzell; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Stockholm har inför 2050 satt upp ett mål om att bli koldioxidfritt. I strävan mot detta söker man utvinna energi med förnybara metoder och ett alternativ för elproduktion inom stadskärnan skulle kunna vara solceller. Solceller är en teknik som genom sammanfogande av halvledarmaterial och den fotoelektrisk effekt genererar el ur solinstrålning.

Avhandlingen studerar dagens solceller, med verkningsgrader uppemot 20 % och deras potential att täcka den mindre del av Stockholms elbehov som idag härstammar från fossila bränslen. Genom att se till en uppskattad befintlig takyta i Stockholms kommun och jämföra den med ytan som baserat på solcellernas potential behövs för att täcka behovet, konstateras att endast en liten del av detta kommer kunna täckas. För att solceller skall vara aktuella inom storskalig elproduktion, krävs att de är ekonomiskt lönsamma och att det i dagens läge är praktiskt genomförbart att montera dem inom stadskärnan. För att studera detta utförs en detaljerad fallstudie av en fastighet på Kungsholmen i Stockholm med en tillhörande ekonomisk kalkyl innehållande payoff och nuvärde. Det visar sig tydligt att projektet är väl genomförbart och investeringskalkylen returnerar positiva nuvärden och kortare paybacktider inom rimliga variabelvärden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)