Prostatacancer och den sexuella hälsan : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: Orsakerna till att prostatacancer uppstår är i dagsläget inte fastställt, men ärftlighet har visat sig ha en betydelse. Prostatacancer är den vanligaste typen av cancer i världen bland män, där patienterna drabbas av såväl fysiska som psykiska besvär vilket har en påverkan på individernas sexuella hälsa. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av sexuell hälsa vid prostatacancer.  Metod: En litteraturöversikt baserad på artiklar med kvalitativa data användes. Resultat: Resultatet redovisade tre huvudkategorier som ger en insyn i individernas upplevelse av sexuell hälsa: Att förlora en del av sin identitet, Upplevd påverkan på relationer samt Att kunna anpassa sin livssituation. Det var främst den försämrade förmågan till erektion som påverkade individernas identitet, deras relationer och skapade ett behov av anpassning till den nya situationen. Slutsats: Patienter som lever med prostatacancer upplever en försämrad sexuell hälsa till följd av sin sjukdom. Det resulterar i konsekvenser där patienterna drabbas fysiskt, psykiskt, och socialt, vilket leder till svåra utmaningar för individerna. Litteraturöversikten kan bidra till att ge vårdpersonal en ökad insikt i hur patienterna upplever sin situation, vilket kan resultera i att patienterna får en bättre och mer individanpassad vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)