Mätning av barns oro vid undersökning eller behandling på sjukhus

Detta är en Magister-uppsats från

Författare: Rickard Paradi Jeanette Apell; [2010-07-07]

Nyckelord: anxiety; children; hospital; well-being;

Sammanfattning: Att barn kan vara oroliga vid sjukhusvistelse har framkommit i flertalet studier. Oro kan påverka smärta och tvärtom. Minnen av smärta kan skapa oro. För att bedöma barns oro finns ett par instrument. Ett av dessa är State Trait Anxiety Inventory for Children (STAIC-S), en enkät med 20 påståenden, där barnen får fylla i hur de känner sig. Exempel ett påstående var: Jag känner mig rädd, mycket rädd eller inte alls rädd. En kortare variant av STAI-S har skapats, (short-STAI), State Trait Anxiety Inventory, som bara innehåller 6 påståenden men med 4 olika svarsnivåer. STAI-S är en enkät som mäter oro hos vuxna Ett påstående i denna enkät var. Jag är rädd, inte alls, ganska lite, ganska mycket, mycket. Poängen i STAIC-S går från 20-60 och för short-STAI 6-24 poäng. Höga poäng i STAIC-S respektive i short-STAI indikerar oro.Syftet med studien var att undersöka om short-STAI är tillräckligt känsligt för att mäta barns oro i samband med undersökningar eller behandlingar på sjukhus i jämförelse med STAIC-S.Hypotes: STAIC-S och short-STAI mäter i lika hög grad barns oro i samband med en undersökning eller behandling på sjukhus.Metod: En empirisk pilot studie med kvantitativ ansats. En hypotetisk-deduktivmetod användes, som passade syftet. Tjugo barn som besökte ett sjukhus deltog i studien. Barnen fick fylla i short-STAI och STAIC-S både vid inskrivning och vid utskrivning. Medgivande gavs av förälder och vårdenhetschef. Utöver STAIC-S och short-STAI delades även en utvärderingsenkät ut. Enkäten utvärderade om barnen behövt hjälp med någon av enkäterna.Resultat: Validitet och reliabilitet har testats med hjälp av Wilcoxon signed rank test, Spearmans korrelationstest och Cronbachs alfa. Resultatet visar att short-STAI är sensitivt att mäta barns oro vid sjukhusvistelse.Diskussion: Då det framkom att en del av barnen behövde hjälp med att fylla i enkäterna, kan en revidering av short-STAI behövas vilket skulle kunna öka barnens möjligheter att besvara enkäten självständigt.Slutsats: Short-STAI har validitet och reliabilitet att mäta barns oro vid sjukhusvistelse. Att hitta ett bra bedömningsverktyg är av stor vikt initialt för barnen men också för vårdpersonal som kan utvärdera sitt arbetssätt och utveckla nya metoder för att minska barns oro vid sjukhusbesök. Tidigare studier har visa att ett litet forskningsunderlag kan ha validitet och reliabilitet. En större studie med short-STAI bör dock göras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)