Textil produktförbättring : Hur konsumenter och klädföretag kan interagera för att utforma en produktförbättring

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Nya produkter är avgörande för framgångsrik tillväxt och konkurrenskraft. En ny produkt kan ibland vara en förbättring av en tidigare produkt hos ett företag. Företag strävar efter att leverera något som kunderna efterfrågar och det är då viktigt att lyssna på konsumenterna angående vad de vill ha och hur produkterna designas, produceras och hanteras. Konsumenter vill ha en dialog med företag då de vill vara med och bidra i produktutvecklingsprocessen. Konsumenter förväntar sig få svar från företag och vill skapa en relation. Syftet med denna studie är att få svar på hur konsumenten tycker kring textil produktförbättring inom kläder samt undersöka hur produktutvecklingsprocessen för en produktförbättring på ett klädesplagg kan se ut. Studien bygger på en litteraturstudie och en empirisk studie. Litteraturstudien berör ämnena konsumentbeteende och New Product Development. Det empiriska materialet är från intervjuer med en strategisk materialutvecklare och en global CRM-chef. Utöver detta har en enkätundersökning gjorts riktat mot konsumenter. Utifrån dessa visar resultatet flera problem som kan uppstå under produktutvecklingsprocessen för en produktförbättring. Resultatet visar även hur kunderna vill interagera med det utvalda företaget, vilka faktorer som påverkar konsumenten samt hur konsumenten vill vara med och påverka vid en produktförbättring. Slutsatsen som studien har kommit fram till visar att konsumenter vill vara med och påverka vid produktutvecklingsprocessen. Många av konsumenterna är engagerade i vad företaget utvecklar och vill därför vara med och påverka. I produktutvecklingsprocessen visade det sig att många tekniska problem kunde uppstå. Många tester och förändringar behövdes därför genomföras för att uppnå ett bra resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)