Face to Face : Marknadsföring på Facebook - en studie av åsikter från ett inifrån- och utifrånperspektiv.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning:

Sociala nätverk, eller så kallade communityn är ett fenomen som fått större betydelse idag och snabbt spridit sig runt om i världen. Communityn Facebook har blivit känd för att den samlar många användare och har en god målgruppskännedom, vilket gör Facebook till en attraktiv marknadsföringsplats som har uppmärksammats av en rad olika företag och organisationer.

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar Facebook har som marknadsföringskanal, samt undersöka svenska företag och organisationers användning av Facebook i sin marknadsföring. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och vår uppsats bygger på en empirisk studie, med material från ett antal informant-, samt respondentintervjuer. Frågorna har kretsat kring vad våra informanter och respondenter anser kännetecknar Facebook, deras erfarenheter av Facebook som marknadsföringskanal, samt deras åsikter om Facebook som marknadsföringskanal i framtiden. För att få bästa möjliga svar på våra frågor ansåg vi att vi behövde intervjua personer med kunskaper om Facebook från både ett utifrån och ett inifrånperspektiv.

Resultatet från vår undersökning visar att marknadsföring på Facebook inbjuder till stor kreativitet hos företagen och organisationerna. Frågan är dock hur medvetna företagen och organisationerna är om de olika metoderna. Många företag eller organisationer har inte haft ett särskilt syfte med sin marknadsföring på Facebook, mer än att de vill gynna det egna varumärket. Många arbetar inte aktivt med Facebook, utan använder det som en marknadsföringskanal för att de känner att de inte har något att förlora, samt på grund av att många av metoderna ofta är gratis.

De företag eller organisationer som har utnyttjat Facebooks marknadsföringsmetoder har många gånger gjort det då de själva först har varit medlemmar i Facebook. Detta tillsammans med Facebooks medieexponering, de ständigt ökande medlemmarna och den något äldre målgruppen har gjort att många har valt att använda Facebook i sin marknadsföring. Det har framkommit att det är betydligt enklare för marknadsförarna att nå den rätta målgruppen tack vare Facebooks tydliga demografi. Dock står integritetsfrågan i fokus i vår uppsats, då vissa av Facebooks marknadsföringsmetoder har en tendens att inkräkta allt för mycket på användarnas personliga sfär för att företagen ska få mesta möjliga effektivitet av sin marknadsföring.

Den ökade kommersialiseringen skulle kunna hota Facebooks framtid. Emellertid är marknadsföring via communityn något som med stor säkerhet kommer att utvecklas mycket mer i framtiden, då det har kommit att bli viktigare för företag och organisationer att arbeta som privatpersoner och inte endast som ett företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)