#metoo förändrar svensk affärsmedias ledardiskurs : - ett steg närmare jämställdhet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Enligt agenda 2030 är jämställdhet mellan kvinnor och män en förutsättningför en hållbar och fredlig utveckling. Mycket arbete pågår i politiken och i samhället men olika rapporter och undersökningar visar att det är en lång väg kvar innan vi når målen för jämställdhet. Forskning visar att den kultur som råder i samhället påverkas av rådande normer och värderingar och att dessa i sin tur också bidrar till konstruktionen av kön och därmed att synen på jämställdhet bibehålls. Media har en roll i att både konstruera och rekonstruera normer och värderingar. I den här studien undersöks om en stor medialhändelse som #metoo kan påverka rådande normer och värderingar i samhället. Detta görs genom att undersöka om och hur svensk affärsmedia har förändrat sitt sätt att konstruera genus vad gäller män och kvinnor som ledare i svenskt affärsliv efter att #metoo briserade 2017. I studien används Faircloughs tredimensionella modell som analysverktyg samt som teoretisk och metodologisk utgångspunkt. Det är en replikeringsstudie som utgår från Gottfridsson och Raanaes C-uppsats från 2015, som sedermera blev utvecklad till en vetenskaplig artikel ”The boss and daddys´s little girl: on the construction of gender in Swedish business media” (Hansson, Gottfridsson & Raanaes, 2019). Analys och resultat från denna studie visar att det skett förändringar i hur media konstruerar män och kvinnor som ledare före och efter #metoo. Män som ledare ifrågasätts och görs ansvariga i sina handlingar i flera fall än innan #metoo och kvinnor som ledare beskrivs i flera fall med mer fokus på företaget och inte lika mycket på person. Analysen ger inte ett entydigt svar på om förändringen beror på #metoo. Studien visar att trots att det skett en förändring i hur män och kvinnor beskrivs som ledare har det ännu inte påverkat så mycket i praktiken. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)