Bäckenbottendysfunktion och livskvalitet hos personer 1-5 år efter förlossning

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund Bäckenbottendysfunktion (BBD) är vanligt hos personer som genomgått förlossning, och kan påverka den hälsorelaterade livskvaliteten. Fysioterapeutisk behandling av BBD kan både symptomlindra och förbättra den hälsorelaterade livskvaliteten (HRQoL). Syfte Att beskriva hur personer 1-5 år postpartum skattar sina bäckenbottenbesvär och sin hälsorelaterade livskvalitet, samt att utreda sambandet mellan BBD och HRQoL. Att utreda hur många av deltagarna som fått behandling av fysioterapeut. Metod I tvärsnittsstudien deltog 205 personer med bäckenbottendysfunktion (medelålder 33,56 år, SD=±4,7). En webbenkät publicerades på fyra Facebooksidor. För korrelationerna användes icke-parametrisk statistik och beräknades med Spearmans korrelationskoefficient. Resultat Medianvärdet för deltagarnas skattade BBD med PFDI-20 var 95. Högst skattat av deltagarnas HRQoL mätt med RAND-36 var delskalan fysisk funktion med medianvärde 80, lägst var vitalitet med 35. Korrelationerna mellan BBD och olika delar av HRQoL varierade mellan delskalan smärta (r= -0,550) som högst, emotionell rollfunktion (r= -0,358) som lägst, och alla korrelationer hade p<0.001. Starkast negativ korrelation mellan sexuell dysfunktion och HRQoL hittades inom dimensionen fysisk funktion (r= -0,517), och svagast för vitalitet (r=-0,235). Samtliga korrelationer hade p<0,001. Av samtliga deltagare har 40% träffat fysioterapeut/sjukgymnast. Konklusion Deltagarna skattade sin BBD högre än en normalpopulation. Studien påvisar en negativ korrelation både mellan BBD mätt med PFDI-20, en egenformulerad fråga om sexuell dysfunktion och skattad HRQoL mätt med RAND-36. Trots upplevd BBD har enbart hälften av deltagarna fått vård för sina besvär.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)