NORMALISERINGSPROCESS En jämförande idéanalys av Front National och Sverigedemokraterna

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Front National och Sverigedemokraterna är två partier som uppnått framstående valframgångar. Flera studier har redan gjorts om Front National och Sverigedemokraternas ideologi, om att förstå partiernas normaliseringsprocess och hur valframgångarna förklaras. Vad jag ämnar bidra med är en ingående komparativ analys av Front National och Sverigedemokraternas normaliseringsprocess. Således är syftet med mitt arbete att studera Front National och Sverigedemokraternas normaliseringsprocess över tid i relation till tre partiprogram. Forskningsfrågorna lyder på följande vis: I vilken utsträckning refererar Front National och Sverigedemokraterna till etniskt och medborgerligt nationalistiska idéer i partiprogrammen? Vilka likheter och skillnader går att genomskåda i partiernas utveckling? Metoden jag använder är en textanalys i form av en beskrivande idéanalys av tre partiprogram för vardera politiska parti. För Sverigedemokraterna granskar jag partiprogrammen från år 1989, 2005 och 2018 och för Front National år 2002, 2007 och 2017.Sammanfattningsvis kommer jag fram till att normaliseringsprocessen ser relativt lik ut även om den på detaljnivå skiljer sig åt mellan partierna. Front National och Sverigedemokraterna har båda gått från en påtaglig etnonationalism till att ha infört medborgerligt nationalistiska inslag som nyanserar den ursprungliga etnonationalistiska positionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)