Krogvåld och ordningsvaktens arbete

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Sammanfattning:

Syftet med denna rapport är att få kunskaper om krogvåld och förstå ordningsvakters vardag och arbetssituation samt att ge förslag på brottsförebyggande åtgärder rörande krogvåldet. I arbetet beskrivs kort den verklighet som utspelar sig på landets krogar. Detta utifrån tre frågeställningar; alkoholens inverkan, ordningsvakternas arbete samt rutiner vid krogen. Vidare presenteras rutinaktivitetsteorin detta för att förstå de bakomliggande faktorer som gör att våld uppstår i krogmiljöer. Vi beskriver ocks beslutsteorin som ett verktyg för att förhindra och beivra krogvåldet. Arbetet bygger på olika kvalitativa och kvantitativa metoder. Vi har bl.a. sammanställt en enkät som besvarades av 25 ordningsvakter i Umeå.. Enkäten visar att det finns ett nära samband mellan nivån på alkoholkonsumtionen och våldsnivån i samhället. Trots att många våldsbrott begås efter alkoholkonsumtion får man inte glömma bort att den största delen av all alkoholkonsumtion inte resulterar i våld. När det gäller ordningsvakter och deras arbete på krogarna, kan vi konstatera att våld och framförallt hot är en stor del av ordningsvakters liv. Här belyser vi även ordningsvakters utbildning, utrustning och hjälpmedel. Vi förklarar även hur rutiner vid krogen, såsom närmiljön, in/utsläpp och kösystem påverkar. Vidare har vi också försökt att bena ut begreppen runt serveringstillstånd och annan viktig lagstiftning rörande alkohol på krogen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)