Den diffusa kuratorsrollen : En jämförande intervjustudie avseende skolkuratorers och rektorers upplevelse av skolkuratorsrollen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Amanda Söderberg; Josefin Johansson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Skolkuratorsrollen tenderar att vara otydligt formulerad vilket påverkar skolkuratorernas yrkesutövning. Arbetsbelastningen är hög samtidigt som allt fler elever drabbas av psykisk ohälsa. Denna studie syftar till att undersöka hur synen på skolkuratorn skiljer sig åt mellan skolkuratorer och rektorer samt vilka konsekvenser det ger kopplat till skolkuratorns yrkesroll. Studien ämnar också undersöka vilket stöd skolkuratorn har i sin yrkesroll. För att besvara studiens syfte och frågeställningar användes en kvalitativ metod där sammanlagt tio stycken semistrukturerade intervjuer genomfördes med både skolkuratorer och rektorer på mellan- och högstadienivå i en mellanstor stad i Sverige. Med hjälp av tidigare forskning samt teoretiska begrepp som Bourdieus fältbegrepp, Brantes professionsbegrepp och Honneths erkännandebegrepp analyserades studiens insamlade empiri. Resultatet visar att skolkuratorns yrkesroll skiljer sig åt mellan skolorna. Vidare visar resultatet att skolkuratorernas och rektorernas syn på yrkesrollen skiljer sig åt både när det gäller synen på yrkesrollen och det stöd som skolkuratorn får då skolkuratorerna lyfter fram en mer komplex bild än vad rektorerna gör.   Nyckelord: Skolkurator, rektor, elevhälsoteam, yrkesroller, samarbete, stöd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)