Riskernas samhälle : En kritisk diskursanalys av framträdande aktörer i artiklar kring klimatfrågan och global uppvärmning

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater

Sammanfattning: Klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är och har länge varit en viktig fråga för politiken och för medierna. Olika aktörer får oftast uttala sig kring frågan och får definiera riskerna med att fortsätta leva på det sättet vi gör. I den här studien är syftet att undersöka tre svenska dagstidningar under 2016, för att synliggöra nyhetsvärderingen av de aktörer som får framträda och vem som får definiera riskerna klimat och globaluppvärmning. Ulrich Becks riskteori och nyhetsvärderingsteorier används för att förklara hur svensk press använder sig av riskerna med klimatet och aktörer som uttalar sig kring klimatet. Beck tar upp hur risker skapas och hur samhället hanterar dessa risker. Särskilt viktigt för studien är Becks syn på redan skedda konsekvenser och den potentiella riskfaktorn som risker har då det, med potentiella risker, finns en möjlighet för medier och aktörer att forma kunskapen kring klimatet på ett samhällspolitiskt sätt som gynnar dem.  Med fokus på klimatförändringarna och den globala uppvärmningen, har studien tittat på 32 artiklar från svenska dagstidningar och gjort en kritisk diskursanalys på framträdande aktörer utifrån ett riskteoretiskt och nyhetsvärderingsperspektiv. Med hjälp av Faircloughs modalitet- och värderingsbegrepp har materialet studerats för att synliggöra de framträdande aktörerna hur de förbinder sig till det som är sant eller nödvändigt och vad som är bra eller dåligt med klimatarbetet. Genom en närläsning av de 32 utvalda artiklarna har studien kunnat synliggöra att olika aktörer framträder inom tre teman. Dessa teman är risker, konsekvenser och lösningar.  Inom temat lösningar har politikerna fått tillåtelse att kommentera hur det globala klimatarbetet ska ske, medan forskare och experter endast får tillåtelse att berätta vad som bör göras. I risktemat är Trump ett stort ämne som engagerar politiker, experter och presidenter. Alla dessa aktörer är med och definierar Trump och hans handlingar som en risk för klimatarbetet. För temat konsekvenser får framförallt drabbade personer representera hur riskerna, som blivit verklighet, påverkar deras vardag och används för att uppmana politiker att fatta snabbare beslut kring hur klimatarbetet ska göras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)