“Att ha just dockor, ja det är väl lite så att det hör till lite, att man ska ha det” : En kvalitativ studie om förskollärares skildringar kring lekmiljöer och hur dessa konstruerar genus

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Denna studie syftar till att analysera förskollärares skildring kring utformningen av lekmiljönanpassad för lek med dockor och hur denna kan bidra till konstruktion av genus i förskolan.Studien är av kvalitativ karaktär och utgår från den socialkonstruktionistiska teorin.Datainsamling har skett genom intervjuer med förskollärare, vilka dokumenterats medljudupptagning, samt fotografering av lekmiljöer som gemensamt utgjort grunden ianalysarbetet. Resultatet visar att det finns en osäkerhet kring lekmiljöns betydelse för barnskonstruktion av genus samtidigt som det även framgår att vissa förskolor arbetar med en mergenusmedveten pedagogik, vilket uppmärksammas i deras val av material, färger och leksaker.Av studiens resultat dras slutsatsen att många förskollärare är i behov av fortbildning inomgenusområdet, något som rektorer enligt förskolans styrdokument ska tillhandahålla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)