En User experience utvärdering av Axis Communications “external-corporate” hemsida baserat på användarintervjuer och heuristiker.

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: User experience forskning blir allt mer viktigt den här tiden under den digitala eran där det är konstant utveckling och framsteg av digitala produkter. Denna typen av produkter introducerar ett behov av att designa och utveckla dess gränssnitt där informationen presenteras på bästa möjliga sätt och skapar möjligheter till interaktion för att möta användarens behov. Den interaktiva upplevelsen som en digital produkt erbjuder via gränssnittet avgör i stor utsträckning framgången av produkten. Användarens upplevelse av gränssnittet är en mycket större del av utvecklingen idag än tidigare. Vikten av att ta ansvar för kundupplevelsen och sätta denna i centrum blir som en överlevnadsteknik för hemsidor. Även om det finns många olika sätt att utvärdera användarupplevelsen som erbjuds av webbplatser, så är det en utmaning att skapa ett teoretiskt verktyg som tillämpas för att utvärdera User experience för kunskapsintensiva informtionsutrymmen.Syftet med denna avhandling är att utveckla ett teoretiskt verktyg baserat på heuristiker inom forskningsområdet user experience. Att bidra till en ökad förståelse för vad User experience är och för att se vilka heuristiker som kan appliceras för att utforska en användares förståelse av ett webbgränssnitt. För att grunda detta forskningsarbete och ge konkreta resultat har en fallstudie valts som metod för att komplettera litteraturstudien. Kundernas erfarenhet av att interagera med företaget Axis Communications valdes som ett relevant fall. Axis Communications utvecklar nätverkskameror och programvara för säkerhet och videoövervakning. Användbarhetsstudier utfördes med distributörer av Axis Communications produkter och genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer och med hjälp av think-aloud teknik för att undersöka produkt och information sökande strategier. Resultaten från denna studie i samband med den heuristik som utvecklades som en följd av litteraturstudien användes för att se över användbarheten av Axis Communications externa hemsida. Fem nya heuristiker utvecklades som ett viktigt verktyg för att bestämma och designa användarupplevelsen av corporate webbplatser som hanterar kunskapsintensiva informationsutrymmen. Även om resultaten från fallstudier är svåra att generalisera, så har det teoretiska verktyget som skapats i detta forskningsarbete möjliggjort en form av generalisering, men viktigast introducerar forskningsfrågor för framtida arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)