Mitt barn, mina regler - Om barns integritetsskydd gentemot vårdnadshavaren på sociala medier i skenet av barnkonventionen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Dagligen möts vi av bilder på barn som vårdnadshavare har publicerat på sociala medier. Ett exempel på detta är Calle Schulmans Instagramkonto där videoklipp på hans femåriga dotter läggs upp regelbundet. Frågan uppkommer om, och i vilken utsträckning, en vårdnadshavare får publicera personlig information om sitt barn. Vilka rättsliga medel och möjligheter finns att tillgå för barn om de känner sig kränkta av vårdnadshavarens exponering av dem på sociala medier? Uppsatsens syfte är att undersöka hur skyddet för barns integritet på sociala medier är reglerat och hur det förhåller sig till barnets vårdnadshavare, deras intressen och vårdnadsansvar. En stor del av problematiken bygger på synen på barn som rättssubjekt. Denna syn utgår från att barn inte är fulländade människor, eftersom de inte har samma kunskaper eller erfarenheter som vuxna och därmed inte antas kunna fatta rationella beslut. Förhållandet mellan vuxna och barn går att förklara utifrån Rädda Barnens ungdomsförbunds teori om åldersmaktsordningen, en hierarki i samhället där vuxna är överlägsna barn och har mer makt och resurser. Skyddet för barns integritet på sociala medier regleras specifikt i PuL, medan ett generellt skydd återfinns i EKMR, barnkonventionen och RF. I FB regleras vårdnadshavarens skyldighet att respektera sitt barns integritet, samtidigt som tillsynsansvaret understryks. I beslut som rör barnet, så som om bilder på barnet ska publiceras på sociala medier, ska vårdnadshavaren lyssna på och respektera barnets åsikter samt ha barnets bästa i åtanke. Om vårdnadshavaren inte respekterar sitt barns integritet och barnet känner sig kränkt kan möjliga konsekvenser bli skadestånd till barnet eller frånhänd vårdnad. Att något av dessa skulle inträffa i realiteten är dock otroligt i och med barns bristande rättshandlingsförmåga och de svårigheter att hävda sina rättigheter som därmed följer. Barns rätt till skydd för integritet på sociala medier kan bli starkare om barnkonventionen inkorporeras till svensk lag eftersom det kan få en normerande verkan hos såväl vårdnadshavare som inom rättsväsendet. I och med EU:s pågående dataskyddsreform kommer PuL att upphöra och då även missbruksregeln som riktar sig till privatpersoner. Reformen kan ses som ett incitament att instifta ett integritetsskydd i den nationella lagstiftningen som gäller specifikt för barn på internet, vilket föreslås som åtgärd i uppsats. En sådan förändring skulle vara i linje med de tankar om barns integritet som extra skyddsvärd, vilket bland annat uttrycks i EU:s nya dataskydds-förordning. I en ny nationell missbruksregel skulle barns eget samtycke och självbestämmanderätt regleras, så att barnet skyddas även i förhållande till vårdnadshavaren. Ytterligare åtgärd som föreslås i uppsatsen är att barnombudsmannen undersöker problemet i syfte att få barns synpunkter och åsikter i frågan. En sådan undersökning skulle dessutom uppmärksamma vårdnadshavare på att deras publiceringar på sociala medier kan få deras barn att känna sig kränkt, både vid tidpunkten för publicering och när de blir äldre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)