Vilka egenskaper värdesätter rekryterare inom komplex tjänsteförsäljning? : En studie genomförd med personlighetsverktyget "The Big-Five"

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Vilka egenskaper värdesätter rekryterare inom komplex tjänsteförsäljning? – En studie genomförd med personlighetsverktyget ”The Big-Five” Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Philip Grabert och Philip Sandberg Handledare: Jonas Kågström Nyckelord: Big Five, recruiters, sales recruiters, recruitment matching, recruiting methods Datum: 2018 – Maj Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera vilken personlighetsprofil enligt Big-Five teorin, som rekryteringsansvariga verksamma inom komplex tjänsteförsäljning söker. Ansats/Metod: Studien utgår från en kvantitativ metod som via insamling av data från ett deduktivt förhållningssätt utgår från en positivistisk förutsättning. Det empiriska materialet har samlats in från webbenkäter, som skickades ut till 144 rekryterare över hela Sverige. Genom att tillämpa statistikprogrammet SPSS kunde insamlad data resultera i en deskriptiv analys, faktoranalys samt en klusteranalys. Teori: Den teoretiska utgångspunkten är baserad på teori kring rekrytering i allmänhet och forskning kring femfaktorteorin. Där fokus läggs på vilka faktorer som leder till en lyckad rekrytering och vad rekryterare inom fastighetsmäklarbranschen söker. Resultat & Analys: Studiens analyserade material visar att rekryterare i branschen använder sig först och främst av traditionella rekryteringsmetoder och prioriterar underrepresenterad grupp. Personlighetsprofilen som rekryteringsansvariga söker inom fastighetsmäklarbranschen innefattar ett högt värde på extraversion, conscientiousness, agreeableness och openness. Uppsatsens bidrag: Studien ska öka kunskapen och förståelsen för vilken personlighet som rekryterare i fastighetsmäklarbranschen söker samt vilka faktorer som en rekryterar tittar på först. Studien ska även ge ett bidrag till liknande säljbranscher eftersom studien kan fylla forskningsgapet huruvida det finns en personlighetsprofil som rekryteringsansvariga inom komplex tjänsteförsäljning söker. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)