Grovt talspråk - En undersökning om ungdomars användande av grovt talspråk och om vad skolans uppdrag är när det gäller att motverka detta

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

Författare: Maria Grafoson; Ann-marie Olesen; [2004]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Uppsatsen handlar om ungdomars användande av grovt talspråk. Varför använder sig ungdomar av grovt talspråk och när gör de det? Vilket är skolans uppdrag, när det gäller att försöka motverka det grova talspråket? Syftet med undersökningen är att undersöka orsakerna till ungdomars användande av grovt talspråk och samtidigt ge en inblick i vad pedagoger i skolans värld kan göra och bör tänka på för att försöka motverka detta.

I litteraturdelen redogörs för teorier om hur grupptillhörighet, slang och attityder till språket kan påverka ungdomars talspråk. Även skolans roll som samhällsfostrare tas upp. Undersökningen grundar sig på intervjuer med tolv elever i år sex och tolv elever i år nio. Resultatet av undersökningen stämmer inte överens med litteraturen, som vi tagit upp i uppsatsen, eftersom ungdomarna som intervjuats inte använder grovt talspråk i den utsträckning som vi trodde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)