Musiken har ett rytmiskt driv i språket - en kvalitativ studie om musikens påverkan på den tidiga språkutvecklingen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Författare: Julia Thern; Sophie Nilsson; [2017]

Nyckelord: barn; förskola; musik; pedagog; språkutveckling;

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att synliggöra hur musiken i förskolan kan fungera som verktyg för barnets språkutveckling samt att undersöka ett urval av pedagogers syn på detta. Det empiriska materialet har vi fått fram genom att intervjua verksamma förskollärare samt genom att observera musikaktiviteter på en förskola i södra Skåne. Resultatet visar på att musiken på flera sätt kan fungera som ett språkutvecklande verktyg, de observerade och intervjuade pedagogerna använder aktivt och medvetet musiken för att stimulera barnens språkutveckling. Analysen har genomförts utifrån det sociokulturella perspektivet samt Carl Orffs musikpedagogiska idé. Denna sattes i relation till tidigare forskning som gjorts om barnets musik- och språkutveckling, samt hur de två påverkar varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)