Ekosystemtjänster som planeringsverktyg : 2 studier av hur ekosystemtjänster kan inkluderas i samhälls- och landskapsplanering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Detta examensarbete handlar om hur ekosystemtjänster kan användas i planeringen och utvecklingen av urbana landskap. Ekosystemtjänster är de fördelar som vi människor får direkt och indirekt av naturen. I arbetet identifieras och utvärderas urbana ekosystemtjänster på ett kommunalt utvecklingsprojekt som ska exploateras för handel och bostäder, från öppen jordbruksmark. Människan är beroende av jordens ekosystem och de tjänster de genererar, men människan har i allt snabbare takt och i högre grad påverkat ekosystemen och cirka en tredjedel av jordens ekosystemtjänster är idag hotade eller överutnyttjade (MA 2003). En bidragande orsak till detta är den intensiva urbaniseringen och därför är det viktigt att ta hänsyn till ekosystemtjänster vid samhälls- och landskapsplanering. Arbetet undersöker om ekosystemtjänster går att använda som verktyg i planeringsprojekt samt om ett befintligt verktyg tar hänsyn till ekosystemtjänster. Urbana ekosystemtjänster skiljer sig från ekosystemtjänster i naturlandskap och det är av vikt att anpassa klassificeringssystemet till de specifika förhållandena, varför ett anpassat klassificeringssystem tas fram. Identifieringen av ekosystemtjänster på fallstudieområdet görs innan och efter exploatering. Utvärderingen av ekosystemtjänster på samma område görs med hjälp av den svenska översättningen av hållbarhetscertifieringssystemet BREEAM Communities. Resultaten jämförs och leder till diskussion om ekosystemtjänster kan inkluderas i planeringsprocessen redan idag, samt om BREEAM Communities kan användas som verktyg för att ta hänsyn till ekosystemtjänster i samhälls- och landskapsplanering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)