Generationsskillnaders konsekvenser för ekonomistyrning –En studie om hur den allmänna debatten reflekteras i företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Problemområde och syfte: I dagens samhälle förekommer en debatt och allmän uppfattningom skillnader mellan olika generationer, som kan vara av värde för företag att beakta i relationtill ekonomistyrning. Detta då ekonomistyrning syftar till att inrikta medarbetare motorganisationens mål och potentiella, upplevda skillnader kan tänkas utgöra ett hinder för attuppnå detta. Därav finns ett behov av att undersöka om själva debatten reflekteras hos företagi dess ekonomistyrning, vilket inte tidigare gjorts. Syftet blir därför att initialt undersöka hurden allmänna debatten kring generationsskillnader reflekteras i företags ekonomistyrning.Teori och forskningsfrågor: Då studien avser fånga upp samtliga åtgärder, vilka syftar till attpåverka de anställda, tar den sin utgångspunkt i Samuelsons (2008) klassificering avekonomistyrning. Utifrån detta lyder studiens forskningsfrågor:- Hur reflekteras den allmänna debatten kring generationsskillnader i formella styrmedel?- Hur reflekteras den allmänna debatten kring generationsskillnader i organisationsstrukturen?- Hur reflekteras den allmänna debatten kring generationsskillnader i mindre formellastyrmedel?- Skiljer sig sättet på vilket debatten reflekteras i de olika klassificeringarna av styrmedel?Metod: Nio intervjuer har genomförts med representanter från fem olika företag av varierandestorlek och branschtillhörighet. Kvalitativ innehållsanalys gjordes för bearbetning avinsamlade data. Detta genom färgkodning av transkriberat material utefter ett kodningsschema,för att identifiera intressanta teman i empirin.Resultat och slutsatser: Resultatet visar till en början att den allmänna debatten reflekterasolika hos företagen samt i de olika funktionerna. Vidare visar resultatet att reflektionen avgenerationsskillnader i större utsträckning återfinns i företagens organisationsstruktur samtmindre formella styrmedel, i jämförelse med formella styrmedel. Detta skulle kunna tänkas hasin förklaring i att syftet med de två förstnämnda är mer direkt relaterade till organisationensmedarbetare. Därmed är också funktionerna, vars arbete berör dessa också de där debatten istörre utsträckning reflekteras.Förslag till fortsatt forskning: Vidare kvalitativa studier uppmuntras för att kunna få en rikarebild och djupare förståelse av fenomenet. Detta med hänsyn till studiens begränsningar iomfattning, och att denna enbart bidragit med ett initialt utforskande. Det är också önskvärt atti framtiden genomföra kvantitativa, i synnerhet longitudinella studier, för att kunna fastställaorsakssamband mellan generationsskillnader och ekonomistyrning, vilken denna studie endastdiskuterar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)