Livsstilspåverkan efter invandring : En kvalitativ studie om invandrares upplevelser av livsstilsförändring i form av kost och fysisk aktivitet

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Invandringen till Sverige har varit hög de senaste åren. Flykten till Sverige är en svår period för invandrare och beroende på varje individ kan hälsan i samband med flykten upplevas olika. Det krävs olika insatser på individ- och samhällsnivå för att varje invandrare ska äta hälsosamt och vara fysisk aktiva.  Syfte: Studiens syfte är att belysa invandrares upplevelser av kost och fysisk aktivitet och dess påverkan för deras hälsa och välbefinnande i samband med deras flytt till Sverige.  Metod: I studien har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Jag har intervjuat fyra kvinnliga och två manliga informanter som kommer från Burundi, RDC, Eritrea, Libanon och Palestina.  Resultat och Slutsats: Studiens resultat visade att invandrares upplevelse av hälsa och välbefinnande i form av kost och fysisk aktivitet i samband med flykt beror på familjens förhållande, gamla vanor, socioekonomiska status, integration, stress och kunskapsbrist om kost.  I dagens samhälle är hälsa och livsstil generellt bred och viktig utmaning det som leder till att invandrare hälsa och livsstil blir en folkhälsofråga i hela världen som behöver mer forskningar så att alla inblandade aktörer kan främja hälsa hos invandrare. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)