Sjuksköterskors upplevelser av överrapportering av patienter mellan ambulanssjukvården och akutmottagningen : en kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Överlämnandet av patienter och överrapportering är nödvändigt. Det sker under många tillfällen i vårdkedjan, exempelvis vid överlämnandet av patienter till en akutmottagning och vid skiftbyte från en sjuksköterska till en annan sjuksköterska. Syfte med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av överrapportering av patienter mellan ambulanssjukvården och akutmottagningen. Metoden var en kvalitativ intervjustudie. Två semistrukturerade intervjuer genomfördes i fokusgrupper. Informanterna var åtta stycken legitimerade sjuksköterskor från akutmottagningen och ambulanssjukvården. Intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av upplevelserna som sjuksköterskorna upplevde presenterades i fem kategorier; Kommunikation vid överrapportering, risker vid överrapportering, patientsäker överrapportering, struktur och verktyg vid överrapportering och omvårdnadsrelaterad information vid överrapportering. Sjuksköterskorna upplevde att överrapportering var en central del i deras arbete inom både ambulanssjukvården och på akutmottagningen. Stress upplevdes som en risk för att skapa brister i kommunikationen, vilket i sin tur kunde medföra negativa konsekvenser för patienten och bidra till en försämrad patientsäkerhet. Sjuksköterskorna upplevde även att en samsyn i vad som skall rapporteras och när, torde förbättra tillfället av överrapportering. Sjuksköterskorna föredrog en kort, koncis och tydlig rapport. Genom användandet av ett standardiserat verktyg för överrapportering blir det tydligare vilken information som skall ges och det bidrar det till en säkrare vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)