En utvärdering av reduceringstekniker för VOC på Beckers Group

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

Sammanfattning:

Denna rapport är en studie där tre olika reningstekniker för att reducera utsläppen av VOC, (volatile organic compounds) på färgföretaget Beckers Group, jämförs och utvärderas. De reduceringsmetoder Beckers använder sig av i dagsläget vilka ska jämföras är på anläggningen i Sverige en uppkoncentrering med en zeolitrotor följt av katalytisk förbränning. Anläggningarna i Kina har ett skrubbertorn med diesel följt av en aktiv kolbädd som polersteg. Anläggningarna i USA har en katalytisk förbränningsmetod kallad Oxidizer.

Teknikerna jämförs och utvärderas utifrån teknik, miljö och ekonomi i rapporten. Rapporten inleds med att teori gällande färgtillverkning, lösningsmedel och reningsteknikerna redogörs. Därefter görs en utförlig beskrivning för respektive anläggning utifrån teknik, miljö och ekonomi. Denna information ligger sedan till grund för jämförelse och utvärdering av metoderna. Rapporten kompletteras med beräkningsredskap för att uppskatta vilken av de ovan nämnda teknikerna som kan anses vara lämplig för en given utsläppssituation samt för att uppskatta kapitalet för denna teknik.

Det framgår i rapporten att uppkoncentrering med en zeolitrotor följt av katalytisk förbränning är den miljömässigt bästa reningstekniken då den kräver mindre energi, har hög reningsgrad samt att den genererar väldigt lite avfall. Sämst ur miljösynpunkt är skrubbertorn med diesel följt av en aktiv kolbädd eftersom den har en lägre reningsgrad samt att stora mängder avfall erhålls. Ur miljösynpunkt kan denna metod förbättras om omhändertagandet sker med stor försiktighet samt om avfallet återanvänds. Oxidizern hamnar där emellan då den har bra reningsgrad och genererar mycket lite avfall men metoden kräver stödbrännare för att driva processen vilket ökar energikonsumtionen.

Ekonomiskt är investeringskapitalet avsevärt lägre för skrubbertornet med diesel följt av en bädd med aktivt kol och dyrast är uppkoncentrering med en zeolitrotor följt av katalytisk förbränning. Ökar luftflödet ut från anläggningen kommer det att löna sig att installera en rotor före förbränningen då denna kommer återbetalas tack vare insparande av energikostnader. Investeringskapitalet för Oxidizern liknar metoden i Sverige bortsett från själva kapitalet för rotorn. De rörliga kostnaderna för skrubbertorn med diesel följt av aktivt kol är beroende av om kol och diesel kan åeranvändas, gör det inte det blir kostnaderna mycket höga för detta och stiger med den mängd VOC som måste renas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)