Uppfattningar om hälsosam mat och attityder till Livsmedelsverkets kostråd hos unga kvinnor och män i åldern 18 till 30 år

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) utgör ohälsosamma matvanor den största risken för ohälsa i Europa. Sveriges regering belyser även ohälsosamma matvanor som den största risken till för tidig död. Svenskarnas intag av hälsosam mat har visat sig vara bristfälligt. Den målgrupp som har sämst matvanor är unga vuxna kvinnor och män. Tidigare studier har även visat på att de kostråd Livsmedelsverket förmedlar inte alltid anses trovärdiga. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka uppfattningar om hälsosam mat och attityder till Livsmedelsverkets kostråd hos unga kvinnor och män i åldern 18 till 30 år. Metod: Denna studie genomfördes med en beskrivande kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Urvalet skedde genom ett ändamålsenligt urval. Totalt rekryterades tio deltagare, sex kvinnor och fyra män. Samtliga deltagare medverkade frivilligt i studien. Den analysmetod som tillämpades var kvalitativ manifest innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade på att samtliga deltagare ansåg frukt, bär och grönsaker som hälsosamt. Uppfattningar gällande vad som är hälsosam mat utöver detta överensstämde inte fullt ut med de kostråd Livsmedelsverket förmedlar, då olika åsikter om fett, mejeriprodukter, fisk och skaldjur samt rött kött och charkprodukter framkom. Attityden till en del av Livsmedelsverkets kostråd visade sig i denna studie vara negativ bland flera av deltagarna. Detta gällde främst råden angående fett, mejeriprodukter och proteinkällor. Slutsats: Att arbeta aktivt för att skapa en mer enhetlig bild av innebörden av hälsosam mat kan därför vara av vikt. Genom informationsförmedling från en och samma vetenskapligt grundad källa kan matvanorna hos befolkningen förbättras. Detta kan även medföra att en mer positiv attityd till de fullständiga kostråden ökar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)