Gemensamma lektionsramar : En möjlighet att skapa bra förutsättning för lärande inom musikundervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka vilka upplevda effekter det blir för klassundervisning i musik och andra ämnen när de flesta pedagogerna på en grundskola har som mål att använda sig av enhetliga lektionsramar och enhetlig genomgång av lektionens innehåll. Studien omfattar tre kvalitativa intervjuer av pedagogers upplevelser när deras arbetsplats på en Stockholmskola infört gemensamma lektionsramar i syfte att skapa en bättre arbetsmiljö samt studiero för eleverna. Resultatet visar att pedagogerna upplever införandet av gemensamma lektionsramar som positivt. Reaktionerna från elever och föräldrar har också varit positiva. Pedagogerna upplever att ramarna innebär att de som lärare har lättare att bedriva sin undervisning samt att det till viss del blivit lugnare i klasserna vilket inneburit bättre studiero. Då musik är ett ämne där det kan vara svårare att hålla ordning på grund av ämnets struktur skulle detta kunna vara extra intressant för musikpedagoger. Gemensamma lektionsramar kan möjligen även underlätta inkluderandet av elever i musikundervisningen oavsett förmågor och möjligheter då det var något som pedagogerna upplevde. Detta skulle kunna innebära att undervisningskvaliteten blir mer likvärdig mellan skolor. Det borde vara intressant att utforska detta ämne med ytterligare studier som exempelvis omfattar enbart musiklärare och även elevernas upplevelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)