Venture Capital – handlingsalternativ vid en börsnedgång

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Fram till och med våren 2000 utgjorde aktier i småbolag populära investeringsobjekt för såväl privata som institutionella placerare. Svenska venture-capitalföretag tjänade stora pengar på att börsintroducera sina portföljbolag. Den kraftiga börsnedgången förde med sig ett minskat antal börsintroduktioner. Dessa förändringar innebar att venture-capitalföretagen fick finna andra handlingsalternativ för att kunna genomföra en exit från portföljbolagen. Mot denna bakgrund frågar vi oss hur venture-capitalföretagen handlar då en marknadsnotering av portföljbolagen inte längre är genomförbar på grund av det rådande börsklimatet. Vilka handlingsalternativ väljs och vilka kriterier beaktas under dessa omständigheter? Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för de handlingsalternativ som finns att tillgå på den svenska venture-capitalmarkanden vid försämrade förutsättningar för marknadsnotering av portföljbolag. Det är vår ambition att kartlägga hur venture-capitalbolagen agerar i denna situation samt varför de agerar som de gör. Eftersom det saknas teori på området har i valt att genomföra en induktiv studie. Vi har intervjuat sex fallföretag; Affärsstrategerna, IT Provider, Itact, Medicon Valley Capital, Malmöhus Invest samt Sjätte AP-fonden. Utöver detta har vi tagit del av omfattande sekundärdata, främst i av tidigare empiriska undersökningar och debattartiklar. För att kunna förklara valen av handlingsalternativ har vi valt marknads, värderings och informationsteori. En rad generella slutsatser kan dras om de svenska venture-capitalbolagens handlingsalternativ i händelse a en kraftig börsnedgång. Precis som alla andra vinstdrivande verksamheter är venture-capitalbolag ute efter maximal avkastning. Det är därför naturligt att avkastningen i första hand styr hur företagen agerar. Därutöver inverkar andra intressanta variabler indirekt på venture-capitalbolagens handlande. I studien har framkommit att informationstillgång, konjunkturläge samt bransch- och företagsspecifika förutsättningar är av avgörande betydelse. Andra faktorer som är av betydelse för venture-capitalbolagets agerande är dess nätverk, exitplanering, samt portföljbolagets karaktäristika.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)