Jag skulle kunna vara mer av en förebild : Hur värdepedagogik används i samband med tre världsreligioner i religionskunskapsböcker för gymnasiet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Sammanfattning: Den svenska skolans fostransuppdrag, det vill säga att överföra värden som samhället anser vara viktiga till eleverna, är enligt de nu gällande styrdokumenten en viktig del av undervisningen. I läroböcker i religionskunskap skrivna för gymnasiet har dock detta uppdrag hamnat i skymundan. I denna uppsats undersöks tre läroböcker i religionskunskap skrivna för gymnasieelever för att identifiera eventuella brister inom värdegrundsarbetet i läroböcker. Enligt iakttagelserna i denna undersökning är det största problemet att värdepedagogiken ständigt kommer i andra hand och att fokus ständig vilar på förmedlandet av kunskap. En konsekvens av detta är att värdepedagogiken tycks ha inkluderats i läroböckerna som en eftertanke. Det verkar som om merparten av stoffet i läroböckerna primärt har valts utifrån dess potentiella bidrag till kunskapsuppdraget, även om det ibland innebär att det undergrävt fostransuppdraget. Slutsatsen i denna uppsats är att värdepedagogiken måste vara en aktiv och medveten del i skapandet av textbaserade läromedel för att läroböcker på allvar ska bidra till fostransuppdragets förverkligande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)