Optimerad aptering av sågtimmer efter skanning av trädstammar i datortomograf

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Sammanfattning: Allt sågtimmer i Sverige hanteras enligt sortimentsmetoden, vilket innebär att apteringen görs i skogen. Studiens syfte var att undersöka potentialen till att öka rundvirkets värde genom att aptera stammarna efter skanning i en datortomograf på sågverket. Dataunderlaget var skannade stockar från slutavverkning och gallring som sammanfogades till de ursprungliga stammarna. Genom att optimera apteringen av totalt 360 stammar och därefter såga dem i ett sågsimuleringsprogram kunde den potentiella värdeökningen av rundvirke jämfört med ursprunglig aptering beräknas. Resultatet visade att värdet för slutavverkningsstammar av tall ökade med 12%, gran 9% och gallringsstammar av tall ökade med 17%. Optimeringen minskade stockmedellängden och sågutbytet ökade. Den sågade varans volym av tall från slutavverkning ökade med 11%, gran 13% och gallringsvirket ökade med 16%. Värdet av den förbrukade timmervolymen i den svenska sågverksindustrin skulle potentiellt kunna öka med 4,1 miljarder kronor/år, utan hänsyn taget till de ökade kostnader som blir till följd av helstamsuttag. De ökade kostnaderna skulle kunna minskas genom att aptera längre stockar istället för helstam. Vid en stocklängd på maximalt åtta meter skulle befintliga transportfordon kunna användas. Analysen visade att största delen av stammarnas värde fanns inom åtta meter från roten. De två första optimala stockarna av en stam var tillsammans genomsnitt 6,0 - 6,4 m långa. Slutsatsen är att det finns stor potential till att öka trädstammars värde genom att förflytta den slutliga apteringen till efter att i alla fall den första delen av stammens insida blivit känd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)