Kommunicerad närhet: en sociologisk undersökning av intimitetsskapande i icke-monogama relationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Med utgångspunkt i den monogaminorm som är så gott som allrådande i det moderna samhället är syftet med denna undersökning att ta reda på hur intimitet skapas i relationer som går bortom denna norm. Sex personer som har erfarenhet av icke-monogama relationer intervjuas för att synliggöra hur överenskommelser, förväntningar och gränsdragningar bidrar till skapande av närhet och intimitet. Dessa berättelser analyseras med hjälp av teorier om bland annat det moderna kärleksidealets framväxt och de svårigheter som kärleksrelationer möter i individualismens tid. Det är en gemensam och stundom motstridig bild av villkor och möjligheter som träder fram. Studiens resultat visar på att frihet, tillit och kommunikation utgör grunden för att skapa intimitet, medan överenskommelser och regler är av mindre betydelse. Gemensamma överenskommelser fyller dock viktiga funktioner för att skapa den trygghet som krävs för att tillit och intimitet ska uppstå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)