Barns inflytande i förskolans undervisning : En intervjustudie om förskollärares beskrivningar kring möjliggörandet av barns inflytande i förskolans undervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie är att konstruera kunskap kring hur förskollärare beskriver skapandet av kommunikation för barns inflytande i undervisningen i förskolan, samt vilka utmaningar de upplever i detta. Följande frågeställningar ligger till grund för studien: Vad beskriver förskollärare om hur de arbetar med barns inflytande i undervisningen? och Vilka möjligheter och/eller hinder beskriver förskollärare gällande barns inflytande i undervisningen? Studien tar avstamp i socialkonstruktionism och analyseras med hjälp avbegrepp från Habermas teori samt Bernsteins teori. Dataproduktionen gjordes genom semistrukturerade intervjuer med sju förskollärare över Zoom och telefon. Ljudinspelning användes vid intervjuerna, därefter transkriberades materialet. Resultatet presenteras medföljande teman: Möjliggörandet för att ge barn inflytande i undervisningen, Lyssnandet, Förhållningssätt gentemot barnen, Förskollärares styrning i barns inflytande och undervisning samt Möjligheter och hinder för barns inflytande i undervisningstillfällen. Resultatet visade hur förskollärarnas beskrivningar signalerade en strävan efter kommunikativa handlingar för att möjliggöra barns inflytande. Den svaga inramningen tillät barnen att bestämma inom den bestämda strukturen som förskollärarna skapat. Vid omsorg fann vi att stark klassifikation signalerades eftersom de vuxna hade ett ansvar för barnen. Slutligen kan slutsatsen dras av att förskollärarna bedrev undervisning i förskolan och att de såg fler möjligheter än hinder med barns inflytande i undervisningen, de hinder som lyftes fram av förskollärarna var tid, gruppstorlek samt att barnen inte alltid fick lov att bestämma. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)