Hur många kyssta grodor förvandlas till prinsar?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka om företagsförvärv gjorda av svenska börsnoterade företag är värdeförstörande. Målet är att jämföra den allmänna uppfattning om att 60-80% av förvärven är värdeförstörande med hur det ser ut på den svenska marknaden. Studien har en deduktiv ansats. Vidare med hjälp av multipel linjär regression har studiens data tolkats och sedan jämförts med tidigare studier. Studien utgår från tidigare forskning om ämnet företagsförvärv och därefter har hypoteser utformats för att testa påverkansfaktorer. Empirin baseras på 98 publika företagsförvärv gjorda av svenska företag under perioden 2010-2015. Slutsatsen är att 56,1% av företagsförvärv är värdeförstörande för aktieägarna i det förvärvande företaget. Gränsöverskridande förvärv bidrar i mindre grad till värdeförstörelse än inhemska förvärv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)