Hur blir vi vad vi äter? En medieanalys av överviktens diskurs

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar ämnet om hur diskursen om övervikt skapas och vidmakthålls med specifikt fokus på hur detta görs i tv-programmet "Du är vad du äter". Bakgrunden till uppsatsen hämtas från den rådande samhällsdebatten om fetma och övervikt och syftar till att dels se hur man genom att representera en viss grupp människor kan synliggöra och vidmakthålla en diskurs och dels att ifrågasätta en social norm i vårt samhälle. Den teoretiska ansatsen hämtas inom kultur och diskursanalysen men även från sociologiska teorier om kroppen och kroppens symbolik. Teorier om tv som analysobjekt tillämpas också. Analysen belyser och diskuterar överviktens diskurs samt hur kroppsideal skapas. Aspekter som kontroll och disciplin över kroppen och olika maktstrukturer är andra ämnesområde som skildras i analysen. Analysen har genererat en ökad förståelse för de processer som ligger bakom om hur kategorier skapas och reproduceras i det moderna samhället. Analysen har också lett fram till en insikt för att denna typ av program skapar och sänder en bild av det som anses normalt och eftersträvansvärt i dagens moderna samhälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)