Hur drabbas personer med Multipel Skleros av fatigue?

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Linnéa Smedler; Arta Zhara; [2015-02-02]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: BAKGRUND Multipel skleros (MS) är en neurologisk sjukdom som drabbar centrala nervsystemet. Sjukdomen bryter vanligtvis ut i 20-40 årsåldern och ger neurologiska symtom ex. domningar. MS är än så länge obotlig, men sedan i början av 2000-talet finns effektiva bromsmediciner. Fatigue är ett engelskt ord som beskriver den sjukliga trötthet som kan uppträda vid exempelvis MS. SYFTE Att undersöka hur symtomet fatigue vid MS-sjukdom påverkar personernas liv och vilka strategier de använder sig av för att hantera vardagen. METOD Uppsatsen bygger på en allmän litteraturstudie gjord på 15 vetenskapliga artiklar. Data har analyserats med hjälp av Evans metod (2002) som är en form av innehållsanalys som lämpar sig särskilt väl för litteraturstudier. Artiklarna analyseras med hjälp av begreppen coping och KASAM (känsla av sammanhang). RESULTAT Resultatet är uppbyggt på två huvudteman och tio subteman. Konsekvenser beskriver hur studiedeltagarna påverkades i sin vardag av fatigue och vilka förändringar de har behövt göra i exempelvis sitt arbetsliv. Strategier presenterar vilka strategier studiedeltagarna använde sig av för att hantera sina nya livsförutsättningar. Många studiedeltagare berättar om sina familjer och sociala nätverk och betydelsen av deras stöd. Vidare berättar studiedeltagarna om hur de lärt känna sig själva och hur fatigue drabbar just dem och därför har de kunnat hantera situationen. SLUTSATS Fatigue är ett livsomvälvande symtom som ger fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Studiedeltagarnas egna strategier har haft stor betydelse för att minska det personliga lidandet och bevara livskvalitet och en känsla av sammanhang. På grund av symtomets osynlighet är det som sjuksköterska viktigt att förstå innebörden av fatigue och hur det påverkar patientens liv och på vilka sätt patienter hanterar fatigue.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)