Upplevelser av fysisk aktivitet hos personer med psykisk ohälsa : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Psykisk ohälsa sträcker sig från psykiska besvär till psykiatriska tillstånd. Psykisk ohälsa kan leda till ett suicidalt beteende. Sjuksköterskan har en omvårdnadsroll hos personer med psykisk ohälsa och bör finnas där som ett stöd. Tidigare forskning har visat att fysisk aktivitet har positiva effekter på den psykiska hälsan. Genom att beskriva upplevelser av fysisk aktivitet hos personer med psykisk ohälsa, är det möjligt att se om det är en användbar egenvårdsåtgärd för att lindra sjukdomssymtom. Syfte: Att beskriva hur personer med psykisk ohälsa upplever fysisk aktivitet. Metod: Litteraturstudien har en beskrivande design. En litteratursökning utfördes från databaserna Pubmed och Cinahl. 11 kvalitativa artiklar valdes ut för litteraturstudiens resultat. Resultat: Resultatet visade att fysisk aktivitet upplevdes som positivt både psykiskt och fysiskt. Fysisk aktivitet upplevdes ha en positiv inverkan på vardagen. Upplevelser av olika hinder framkom, vilket var brist på motivation, negativa upplevelser, sjukdomssymtom, ekonomi, ensamhet, sociala sammanhang och väder. Upplevelser av stöd till fysisk aktivitet framkom även vilket var socialt stöd, motivationshöjande faktorer, praktiska faktorer som tid eller ekonomi, utbildning och information. Slutsats: Slutsatsen blev att fysisk aktivitet kan användas som en egenvårdsåtgärd hos personer med psykisk ohälsa för att lindra sjukdomssymtom. Sjuksköterskan kan i sin tur få kunskap som gör att det blir en god omvårdnad. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)