Attityder inom den amerikanska vapendebatten : en narrativanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att undersöka de amerikanska vapenlagarna som ett samhällsfenomen genom att utgå från den pågående mediala debatten. Primärmaterialet utgörs av en samling debattartiklar som hämtats från tre större amerikanska dagstidningar och undersökningen görs enligt en narrativanalys. Det som undersöks är kontexten som vapenlagar diskuteras inom och vilka problem som oftast motiveras som grundorsaker till att situationen inte förändras. Den teoretiska utgångspunkten grundas på Daniel Katz definition om fyra attitydfunktioner som finns inom människors medvetande. Funktionerna kommer att appliceras på det narrativ som respektive debattartikel följer för att se hur attityder framhävs och samspelar med budskapet. Frågeställningarna som kommer att användas i arbetet lyder följande: Vilka typer av attityder framkommer ur den pågående vapendebatten? Hur förstås de amerikanska vapenlagarna som ett samhällsfenomen i den pågående debatten om vapenlagar i kontexten av morden som begicks på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida 2018? Resultaten som framgår ur undersökningen tyder på att vapendebatten till stor del handlar om att uttrycka värderingar eller att framhäva moraliska ståndpunkter. Undersökningen visar även på att det ofta är samma teman som berör vapendebatten men att uppfattningar om problemlösningen skiljer sig stort.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)