FIFAs Human Rights Policy - En undersökning av FIFAs bild av ansvar inför VM i Qatar 2022

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Det internationella fotbollsförbundet överraskade en hel värld när man tilldelade världsmästerskapet i fotboll 2022 till Qatar. Vad som hoppades bli en positiv utveckling för sporten, i och med en banbrytande förflyttning av världsmästerskapen, omkantades tilldelningen istället av massiv kritik, uppgifter om mutor samt grova människorättsliga kränkningar. Rapporter om inhumana förhållanden för arbetarna i Qatar och allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter har riktat uppmärksamhet mot både regeringen i Qatar samt FIFA i termer av vem som haft ansvaret för den uppkomna situationen. Syf-tet med denna uppsats har varit att undersöka vilket ansvar FIFA själva anser att de har i relation till situationen i Qatar. Utgångspunkten för undersökningen har varit FIFAs egen människorättspolicy vilken David Millers teori om ansvarsfördelning tillämpats på. Teorin reflekterar över hur ansvar ska fördelas när människor kränkts eller ogynnsamt påverkats av någon sorts entitet. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys har det faktiska innehållet i FIFAs policy analyserats och bedömts där fokus i analysen legat på uttrycksformer och formuleringar. Sammanfattningsvis är förståelsen av FIFAs männi-skorättspolicy enligt teorins principer och analysens resultat den att moraliskt och kapa-citetsmässigt, bör FIFA anses ansvariga för situationen i Qatar. Policyns generella am-biguitet i sin helhet öppnar upp för två potentiella slutsatser. Antingen att policyns ut-formning är gjord med avsikt för att inte vilja tillskriva sig för starkt ansvar. Eller att dess ambiguitet i ansvarfördelning pekar på att ansvar i denna situation bör fördelas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)