Riktlinjer för förbättrad produktionsplanering av statorpaketstillverkning vid ABB Motors i Västerås

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Sammanfattning: ABB Motors är en av världens ledande tillverkare av lågspända
växelströmsmotorer för industriellt bruk. Enheten i Västerås är uppdelad i
två tillverkande enheter: Division Komponenter som tillverkar halvfabrikat
och komponenter, samt Division Motor som monterar halvfabrikat och
komponenter till motorer färdiga för leverans.
Syftet med detta examensarbete har varit att finna en lämplig metod för
produktionsplanering av statorpaket vid Division Komponenter. Utifrån den
bäst lämpade metoden skulle riktlinjer utarbetas för produktionsstyrning av
maskingrupperna stansning och paketsvetsning. Målet har varit att finna
riktlinjer för produktionsplanering som kan förbättra
statorpakets-tillverkningen med avseende på lagernivåer, kapitalbindning och
servicegrad.

Den första delen av arbetet inriktades på att kartlägga
produktionsplanerings- och tillverkningsprocesserna. Utifrån kartläggningen
utvärderades fem tänkbara produktions-planeringsmetoder:
Beställningspunktssystem, Nettobehovsplanering, Cyklisk planering,
Kanbansystem och OPT. Av dessa fem alternativ fann vi att cyklisk planering
borde vara bäst lämpad för produktionsplanering av statorpaket.

Därefter identifierades fem olika varianter av cyklisk planering. Dessa
varianter beräknades statiskt och utvärderades med avseende på basperiodens
längd, total cykeltid och kostnad. Utvärderingen visade att samtliga
varianter var attraktiva på något sätt, men ingen var bra med avseende på
samtliga kriterier. Därför beslutades att de olika alternativen skulle
utvärderas i en dynamisk miljö med hjälp av händelsestyrd simulering.

Simuleringen visar att cyklisk planering skulle kunna användas vid
produktionsplanering av statorpaket vid ABB Motors Komponentdivision i
Västerås. Av de varianter som utvärderades är de där samtliga artiklar inte
tillverkas varje basperiod att föredra. Alltså är någon form av
artikeluppdelning nödvändig för att få ett bra resultat.

För att nå resultat på lång sikt är det dock ett antal problem som bör lösas.
Några riktlinjer för detta arbete är:
- Tag beslut om vid vilken nivå produktionsplanen (SVP) bör ligga, eftersom
en för hög målsättning, som aldrig nås, skapar onödigt långa
tillverkningscykler och höga lagernivåer.
- Begränsa den ökande artikelfloran, eftersom maskingrupperna med befintlig
kapacitet inte är tillräckligt flexibla för att klara ett växande antal
artiklar.
- Inför någon form av tidsstängsel, så att beställningarna inte kan ändras
alltför nära i tiden. Detta ger förutsättningar för att få låga lagernivåer
och hög servicegrad

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)