Möjligheter och utmaningar med lean i sjukvården för att säkerställa spårbarhet och patientsäkerhet : En fallstudie på Gävle sjukhus

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Sammanfattning: Bakgrund: För ett sjukhus är kvalitetssäkringsarbetet en grundläggande faktor för att göra vården säker. I detta avseende nämns patientsäkerhet som en viktig faktor och med ett ökat behov i vården med omfattande personalminskningar och negativ ekonomisk utveckling skulle en metod för att leverera högre hälsovårdskvalitet till lägre kostnader vara ovärderlig. Lösningen kan vara att tillämpa lean inom sjukvården men forskningen inom detta område är begränsad, vilket ger upphov till fortsatta studier inom ämnet. Syfte: Detta arbete syftar till är att undersöka rutiner för ett sjukhus städprocess med fokus på att öka patientsäkerhet och spårbarhet kopplat till lean. Metod: I denna studie har en abduktiv ansats antagits där empiriskt material från en fallstudie på Gävle Sjukhus inhämtats parallellt med teori från litteraturen. Det empiriska materialet bygger på intervjuer och observationer och har utifrån teori från litteraturen analyserats och diskuterats, för att efter analys mynta ut i en slutsats. Resultat: Resultatet visar framförallt att bland de intervjuade respondenterna finns stora utmaningar med att säkerställa patientsäkerheten i ett sjukhus städprocess. Brist på standardiserade arbetssätt och kunskap är en avgörande faktor som denna studie visar. Begränsningar: Det korta tidsomfånget för denna studie har begränsat antalet inkluderade respondenter samt avdelningar på sjukhuset då ett utökat antal hade kunnat vara gynnsamt för studien. Slutsats: Studien identifierar utmaningar i sjukvården för att säkerställa spårbarhet och öka patientsäkerheten med möjligheter att applicera lean som ett angreppssätt. En implementering av lean i sjukvården kan vara en förbättringsstrategi men är ett relativt outforskat område och kräver fler studier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)