Integration och föreningsliv : En kvalitativ studie om åsikter bland föreningsanknutna aktörer inför en integrationssatsning med idrottsföreningar inom en kommun i mellersta Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Cathrine Hultman; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Det finns skillnader i livsvillkor och hälsotillstånd för utlandsfödda jämfört med den övriga befolkningen. Tillhörighet till ett socialt samhällssystem skapar tillgång till socialt stöd vilket hjälper utlandsfödda att förbättra sina levnadsförhållanden. Idrottsföreningar anses ha en betydande roll i arbetet med att främja integration. Syftet med studien var att undersöka åsikter bland föreningsanknutna aktörer inför en integrationssatsning för utlandsfödda ungdomar med idrottsföreningar inom en kommun i mellersta Sverige. Studien genomfördes med en kvalitativ metod och inbegriper material från sex intervjupersoner som intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. För att analysera materialet genomfördes en manifest innehållsanalys. Resultatet visade att idrottsföreningarna bedöms ha en viktig roll i arbetet med integration och strävar efter att underlätta deltagande i integrationsfrämjande aktiviteter för utlandsfödda ungdomar. De förväntade effekterna beskrevs i termer av att främja social samvaro och skapa trygghet bland de utlandsfödda ungdomarna som även betraktades som en resurs för idrottsföreningarnas verksamhet. Idrottsföreningarna såg fler möjligheter än svårigheter inför integrationssatsningen och uttrycker ett stort förtroende för den egna föreningens kapacitet. Däremot problematiseras projektets tidsram vilket belyser svårigheter som kan uppstå under interventionsprocessen från beslutsfattande till verkställande. Slutsatsen är att samarbete och stöd från beslutsfattare i planering och genomförande är viktigt för att säkerställa ett gott resultat av integrationssatsningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)