Vilka faktorer kan påverka sjuksköterskans bemötande av patienten? - en litteraturstudie relaterad till Jean Watsons omvårdnadsteori.

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Sammanfattning: Sjuksköterskan har ett stort ansvar i hur man bemöter patienten. Ett bra bemötande betyder mycket för patientens välbefinnande. Att uppnå välbefinnande är målet med bemötandet. Omvårdnadsteoretikern Jean Watson talar om en transpersonell relation, en speciell mänsklig samvaro mellan sjuksköterskan och patienten. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur ett antal faktorer kan relateras till sjuksköterskans bemötande av patienten. Ett ytterligare syfte var att granska dessa faktorer i relation till Jean Watsons omvårdnadsteori. Denna litteraturstudie baseras på vetenskapliga artiklar samt omvårdnadslitteratur. Sökningar har skett via databaserna CINAHL, SVVEMED och Pubmed. Watson anger femförutsättningar som främjar en transpersonell relation mellan sjuksköterskan och patienten. Det är i sjuksköterskans närvaro patientens upplevelse av värdighet skapas. Varje patient har rätt till respekt och integritet. Det tar inte lång tid att bemöta patienten med respekt och empati, det ar viktigt att patienten upplever sig bli bekräftad i mötet. Empati är att försöka förstå hur en människa upplever en viss situation. Kommunikationen i mötet mellan vårdare och patient ar central i vårdsammanhang. Brister i kommunikationen är ofta orsak till bristandesamspel mellan sjuksköterska och patient. Olika attityder påverkar det bemötande patienten får, men organisation och arbetsmiljö kan också ha betydelse. Att kunna se människan framför diagnosen, att visa respekt, empati och omtanke och att skapa relationer är hörnstenar som bör genomsyra alla kontakter som sjuksköterskan har med patienten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)