Likhet inför lagen? En normativ prövning av rättshjälpsreformen 1997 och dess bererdningsprocess

Detta är en Kandidat-uppsats från Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Författare: Amel Brajanovic; [2007]

Nyckelord: Rättshjälpslag;

Sammanfattning: Uppsatsens övergripande syfte är att göra en undersökning av rättshjälpsreformen 1997 som är både beskrivande och normativt utvärderande. Studien utgår från en kvalitativ metod där jag anpassar Lennart Lundquists (1992, s. 12) policyprocessmodell utifrån mitt syfte och följer idéerna och vad som sägs m.m. i de olika stegen samt Ludvig Beckmans (2005, s. 69 - 74) normativa rimlighetsprövning där den normativa utgångspunkten är principen om likhet inför lagen. Till den kvalitativa metoden används sekundära källor, propositionen 1996/97:9 om en Ny rättshjälpslag, olika motioner, betänkande m.m. om rättshjälpslagen. Samma material används även i den normativa rimlighetsprövningen eftersom uppfattningen som ges i dessa material har jag för avsikt att ställa mot uppfattningen om principen om likhet inför lagen. De slutsatser som jag kunde dra av min undersökning var att den modifierade varianten av policyprocessmodellen, på ett överskådligt sätt beskriver hur rättshjälpsreformen 1997 skedde. Resultatet av utvärderingen av rättshjälpsreformen, utifrån värdet ”likhet inför lagen”, mynnar ut i att reformen inte lever upp till det värdet. Anledningen är att reformen lägger större vikt vid ekonomisk effektivitet, som leder till att medborgarnas ekonomiska resurser avgör om de har råd att få sin sak prövad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)