Blackwaters påverkan på amerikansk upprorsbekämpning i Irak: En fallstudie utifrån teorierna "hearts and minds" och "coercion"

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Blackwater är ett amerikanskt militärt säkerhetsföretag som i Irakkriget verkade under anställning av USA:s federala regering. Syftet med denna studie är att undersöka deras påverkan på amerikansk upprorsbekämpning i Irak med fokus på händelser som inträffade 2004 - 2007. Detta görs genom en kvalitativ deskriptiv enfallsstudie som bygger på två teorier som behandlar upprorsbekämpning; ”Hearts and minds” och ”Coercion”. Den förstnämnda har en humanitär inställning och fokuserar på folkligt förtroende och stöd vid upprorsbekämpning. Den andra fokuserar i stället på våld och brutalitet som effektiva metoder och menar att kontroll över befolkningen är att föredra. I analysen, där Blackwaters agerande i Irak analyseras utifrån de två teorierna, kommer vi fram till att det både finns positiva och negativa synsätt på Blackwaters påverkan på upprorsbekämpningen. De problem som uppstod kan dock inte skyllas på endas Blackwater utan på den amerikanska upprorsbekämpningen i helhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)