Reklamkapital : En kvantitativ undersökning kring förekomsten av reklamkapital hos svenska varumärken

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Reklamkapital är en dimension inom varumärkeskapital som beskriver de långsiktiga effekterna av konsumenters helhetsuppfattning av ett varumärkes alla tidigare reklamkampanjer. Denna uppsats kommer utvärdera om begreppet reklamkapital är hållbart genom att undersöka om tre välkända svenska varumärken har genererat reklamkapital. Vidare kommer den utvärdera om förekomsten av reklamkapital påverkar konsumenternas villighet att söka sig till varumärkens framtida reklam.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)