Förskollärares oro för barn i förskolan : En studie om fenomenet oro och dess innebörd

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Författare: Malin Lundgren; Caroline Persson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studien syftar till att undersöka hur förskollärare erfar en känsla av oro i förskolan. Genom att använda en kvalitativ studie, har sex förskollärare med lång arbetslivserfarenhet i förskolan intervjuats. Vårt teoretiska perspektiv har genom arbetets gång varit omsorgsetiken och dess komponenter. Dessa komponenter har analyserats mot insamlad empiri. Tidigare forskning visar att oro i förskolan mestadels är oro för barn som far illa. Resultatet visar på ett bredare perspektiv på fenomenet oro i förskolan än förväntat. Oron som vår studie visar på, handlar om en dubbel oro, vilket innefattar oron för barnet samt för yrkesprofessionen som förskollärare. Oron visar dessutom sig vara på olika nivåer, där det finns en stark respektive svagare känsla av oro som förskollärare erfar. Den svagare oron innefattar en osäkerhet hos de intervjuade förskollärare kring sitt agerande. Osäkerheten skapar dilemman som dels handlar om att kunna bibehålla god kontakt med vårdnadshavare samt att ta rätt beslut kring oro som uppstått för barnet. Pedagogiska implikationer utifrån studien är omsorgens och den nära relationens betydelse för barnens välmående. Lyhördhet och öppenhet gentemot barnen skapar möjlighet att uppmärksamma varje enskilt barn. Studien ger förslag på hur förskollärarna kan uppmärksamma barn som far illa eller råkar ut för omsorgssvikt, vilket handlar om något slags kartläggningsmaterial eller checklista. Denna skulle fungera som ett verktyg för att stärka förskollärarna i sin profession.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)