Möten mellan generationer : En intervjustudie om äldre- och förskolepersonals uppfattningarom roller vid intergenerationella möten

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: I denna studie redovisas resultatet av tio kvalitativa intervjuer med personal från äldreboendenoch förskolor som deltagit i intergenerationella möten. Dessa möten utgör en av många olikaaktiviteter som aktivitetsansvariga på äldreboenden är med och organiserar för att stimulerade äldre som bor där. Studien syftar till att undersöka både äldrepersonalens ochförskolepersonalens uppfattningar om aktörernas roller under intergenerationella möten.Uppfattningar om de konkreta rollerna har relaterats till uppfattningar om förväntningar ochideal kring rollerna. Aktörerna begränsas till äldre, barn och personal. Metoden som använtsär kvalitativa semistrukturerade intervjuer som analyserats med stöd av tematisk analys ochrollbegrepp hämtat från Goffmans dramaturgiska perspektiv. Centrala teman som presenterasi resultatdelen utgörs av personalens uppfattning om att de i sin yrkesroll utgör en länk mellanäldre och barn under mötet och att de agerar med en professionell inramning i enlighet medden omsorgsorganisation de representerar. Äldrepersonalen utgår från ett mer vårdandeperspektiv och förskolepersonalen utgår från ett mer pedagogiskt perspektiv. Personalenuppfattar de äldres roll som vårdtagare främst som passiv med behov av att livas upp men deäldre tillskrivs också glimtvis en aktiv position i mötena som fortfarande kapabel vuxen medförmåga att dela med sig till barnen av erfarenheter. Förskolebarnen uppfattas som elever imångfald och social kompetens men även som en del i vården av de äldre genom att barnenfungerar som glädjespridare. Generellt förväntar sig personalen ett aktivt beteende undermötena från barnens sida som de äldre bör svara positivt på. När barn och äldre själva driverinteraktionen under mötet kan personalen ta ett steg tillbaka - något som personalen uppfattarsom en ideal mötessituation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)