"Jag kommer att leka med den för att den är blå iallafall..." : En studie om barns val av leksaker utifrån ett genusperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Studien har genomförts för att undersöka hur barn väljer leksaker, om det är färg, utseende eller funktion som har en betydande roll i deras val av leksaker. Studien är relevant i tiden då vi lever i ett samhälle som till stor del är uppdelat utifrån könsstereotypa mönster. Tidigare forskning nämner barns olika färgval. Vidare diskuterar tidigare forskning barns leksaksval och vad som ligger till grund för dessa. Studien använder sig av teorin socialkonstruktivismen och perspektivet genusperspektivet. I studien behandlas begreppen genus, könsstereotypa mönster, könsneutralitet samt feminin och maskulin.Empirin har samlats in genom barnsamtal med 21 barn i åldrarna tre till fem år på två olika förskolor i sydöstra Sverige. Under intervjuerna användes förbestämda frågor samt riktiga leksaker som barnen kunde titta och känna på. Resultatet i studien visar att majoriteten av flickor väljer utifrån leksakens färg och utseende, medan de flesta pojkar väljer leksaker utifrån dess funktion. Barnens motiveringar till deras val av leksak kan till största del kopplas till könsstereotypa mönster vad gäller färg, utseende och funktion. Vart dessa föreställningar kommer ifrån är svårt att säga då barnet kan ha påverkats både från hemmet, förskolan eller samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)