KVINNORS COPINGSTRATEGIER FÖR ETT LIV MED ÅNGEST : En kvalitativ kandidatuppsats baserad på självbiografier.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Författare: Sofia Sunesson; Lina Martinsson; [2020]

Nyckelord: coping; copingstrategier; kvinnor; ångest;

Sammanfattning: Bakgrund: Nästintill 25 % av Sveriges befolkning drabbas någon gång i livet av ångestsyndrom och drabbar vanligen fler kvinnor än män. Att drabbas av ångest är något som kan förändra hela livssituationen och påverkar ständigt det dagliga livet. För att lära sig hantera ett liv som kantas av ångest kan olika copingstrategier ha en viktig betydelse.  Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors copingstrategier för att klara av att leva med ångest. Metod: Studien är en litteraturstudie med induktiv ansats där resultatet är baserat på en manifest innehållsanalys av sex självbiografier. Resultat: Resultatet delades in i fyra kategorier och tio underkategorier. Resultatet visade att kvinnorna använde sig av positiva, destruktiva, kortsiktiga och hållbara copingstrategier. Slutsats: De copingstrategier som kvinnorna använde visade sig ha både en kortsiktig och en långsiktig ångetreducerande effekt. Kvinnorna använde sig av samma eller liknande copingstrategier i de olika kategorierna och ett mönster kunde utläsas. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)